لحظه جان دادنش كه براي ثانيه اي چهره در هم كشيد از پيش چشمم نميرود.غسال خانه هم كفن كردنش هم…. راستي چرا پوشش پلاستيكي همراه كفنش ميكنند؟ هيچ كس به خاكش نماند كه قرآن خوانش شود… سرد بود!! چه تنهايي روشن و پر يقيني  ع. موقع تلقين خواندن شانه هايش …