اسم ها يادت نماند، تئوري ها و صاحبانشان تاريخ و سال ها و آدم هايش…نقشه هاي شهر ها راه ها و جاده ها… چه سبك ميروي خالي خلاص بي خاطرات تلخ بي كينه.