دایی محمد مرده است. او را که خاک کردند جهانی خاطراتمان هم خاک شد. مهربانی‌اش ماند اما. تکیه‌گاه بودن را، پشت عزیزانم را خالی نکردن را و گشاده دستی را او یادمان داد. خاکش کردند. در طبقه پایین‌تر قبری سه طبقه. قبر را سحرگاه محسن و حسین کندند. که جنازه …