غلو كننده گان خائن ترين آدميانند خائنين به كلمات به مفاهيم كلمات را آنقدر به غلو خرج كرده اند كه حالا كه تو به نهايت امكان دل گرفته و غمگيني و يا شكرگزار و راضي و شادي بي كلمه مي ماني…مستاصل و بيچاره ميشوي در رساندن مفهومي، آنطور كه حق …

حرير پارچه اي لطيف از جنس ابريشم است. هر نخش خاطره تلخ كرم هاييست كه آرزويشان پروانه شدن بود. كه دنيا مهلتشان نداد پروانگي را… انگار تار و پودش را قلب هاي منكسر كرم هاي ابريشمي تنيده باشند، كه فكر ميكردند تنها راه تكاملشان پروانه بودن است از نگاه من …